Правова охорона дизайнерських рішень в Україні

Цивільне та сімейне право України: в додаткових питаннях та відповідях. Загальна частина : навчальний посібник / За заг. ред. О. С. Кізлової ; Міжнар. гуманітар. ун-т. − Одеса : ТЕС, 2014. − 578 с. − С. 250 - 253.

Дуалізм правової охорони об'єктів ергодизайну

Актуальні проблеми науки і практики цивільного, житлового та сімейного права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 91-річчю з дня народж. д-ра юрид. наук, проф. В. П. Маслова (Харків, 15 лют. 2013 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Нац. акад. прав. наук України, Харк. обл. осередок всеукр. громад. орг. "Асоц. цивілістів України". - Х. : Право, 2013. - С. 381-384. - Бібліогр. : с. 384.

Договір про створення за замовленням і використання результатів дизайнерської діяльності як об'єктів права інтелектуальної власності

Окремі види договорів у сучасному законодавстві України : колективна монографія / За заг. ред. О.С.Кізлової.; Міжнар. гуманітар. ун-т. – Одеса : ТЕС, 2013. – 528 с. С. 315 – 339.

Критерії вибору способів правової охорони дизайнерських рішень як об'єктів права інтелектуальної власнсоті

Актуальні проблеми права інтелектуальної власнсоті: захист від контрафакції, піратства та плагіату : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (9 жовтня 2012 р., м. Одеса). - Одеса, 2012. - 375 с. С. 118 - 122.